Széchenyi 2020

Adatvédelmi tájékoztató

A PrimaDenta Fogászat által végzett adatkezelési tevékenységek tájékoztatója és nyilvántartása

 

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

a Prima Denta Fogászat üzemeltetője, a Primadenta 2005. Bt. a. székhely: 6723 Szeged, Kecskeméti u. 29/A.
b. cégjegyzékszám: 06-06-014843
c. adószám: 22145972-1-06

d. tényleges adatkezelés címe:
i. 6728 Szeged, Algyői út 24.

e. internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei): i. www.primadenta.hu

f. telefonszám: + 36 20 273 5042
g. e-mail: drpolos@primadenta.hu
h. képviseli: Dr. Pölös Andrea ügyvezető
i. adatvédelmi tisztviselő: Surányi Tibor (adatvedelem@primadenta.hu)

 

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

1. Jelen fejezet az érintettek személyes és különleges adataival kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről rendelkezik.

2. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

3. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az drpolos@primadenta.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén (lásd 2. fejezet) keresztül élhet.

4. A tájékoztatás és „hozzáférés joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad

  1. az adatkezelés céljáról/céljairól,
  2. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (adatfeldolgozókról és adatközlés más címzettjeiről),
  4. az adatkezelés jogalapjáról, jogszerűségéről,
  5. az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  6. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukravonatkozó minden elérhető információról,

1
adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, ha az érintett ilyen incidens alanyává vált.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha ezt az érintett kéri. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg fogja tagadni, ha

a tájékoztatás hátrányosan érinti mások jogait, szabadságait
törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának

rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés -végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente értesíti, ha jogszabály alapján fennáll ilyen kötelezettsége.
Az érintett adataival kapcsolatos tájékoztatási joga az Eüat alapján: A beteg (törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba.
A fogorvosi ellátásban az adott ellátási folyamat befejezését a beteg megismeri és elfogadja. A definitív ellátás folyamatáért a fogorvos a felelős. Az ellátási folyamat megszakítása, vagy módosítása tényét, okait a kezelő fogorvos a betegdokumentációban rögzíti.
A tájékoztatási jog nem adatkezeléssel kapcsolatos értelmezése az érintett, mint beteg kapcsán: A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről. A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző fogorvos kötelessége. A tájékoztatás megadását a beteg aláírásával igazolja. Az aláírt tájékoztatót a beteg egészségügyi dokumentációjához csatolni kell. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is.
11.A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző fogorvos adja meg. A beteg gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat. Szakdolgozó, illetve más
2
dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző fogorvos erre az adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik.

12.Telefonon, telefaxon az Eüat 11. § (1) alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható. A kezelést végző fogorvos, illetve egészségügyi dolgozó a beteg szolgáltatónál történő kezelésének tényét a beteg ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában megerősítheti.

13.A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag a fogorvos jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.

14.Hozzátartozó és más személy tájékoztatása: A beteg a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor, vagy később rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.

A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
Adatkezelő a helyesbítés megtörténtéről tájékoztatja az érintettet.
A törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik a profilalkotás vagy közvetlen üzletszerzési célból történő

adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1)

bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
3
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.
19.Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való

jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása; b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

c. népegészségügy területét érintő közérdek;
d. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
20.Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, az adatokhoz

történő hozzáférést, ha valamelyik feltétel fennáll:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett

kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a tiltakozott a profilalkotás; ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
21. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat

törlését kizárta.
22.Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől

számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

23. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtérő l írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
4
24. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az érintett az adathordozhatóság jogával nem tud élni.

25.A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

a. az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos adatkezeléshez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,

de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
29.Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

30. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

31.Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

32.Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
5
Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

1. Az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
2. A Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben,

amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.
a. „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
„Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.
„Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
„Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására isfigyelemmel.
„Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan
6
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,

megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

„Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a

Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell

lennie e megfelelés igazolására.
„Privacy by design” elve: nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely

nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében

meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell

alkalmazni:
a. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy

adatainak kezelési igényének (lásd korlátozás joga) visszavonásáig

és így személyes adatainak törléséig,
c. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, d. jogos érdek fennállásáig,
e. jogi igény érvényesíthetőségéig tart (A hatályos Ptk. 6:22 § alapján

az általános elévülési idő 5 év).
Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába

jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a b-c. pontok valamelyike bekövetkezik.
2. Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről,
7
valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 6723 Szeged, Kecskeméti u. 29/A. sz. alatt.

Az áttekinthetőség szolgálandó, az Adatkezelő kérdezz-felelek formátumban, valamint ahol lehetett, táblázatban jelenítette meg a tudnivalókat, szükség esetén példával magyarázva. Az átláthatóságot az is segíti, hogy minden adatkezelés önálló oldalon került meghatározásra, így akár önállóan is alkalmas a tájékoztatásra a leglényegesebb információk tekintetében. Az egyes adatkezelések a GDPR 13 -14. cikkeiben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettséget teljesítik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
8
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az drpolos@primadenta.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik külÖnösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
9
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról

(archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információ

A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés általános szabályai
Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. Az egészségügyi és a személyazonosító

adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az Adatkezelőhöz, mint szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni
Adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés. Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó Adatkezelő felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
heveny mérgezés esetén,
ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben

szenved,
ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi

állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
10
ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.
Adatkezelés jogalapja: létfonosságú érdek. Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt érintett belátási képességének hiánya esetén az adatok kezelhetőek.
A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos Munkatárs dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.
Adatkezelő azon adatokat nem rögzíti, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak az érintett beteg gyógykezelésével.
A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a gyógykezelt személy gyógykezelését végző Munkatársak férhessenek hozzá.
Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.
Általános szabály, hogy

egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek

segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem

feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő

Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes

érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tev ékenység
11
meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva:

adatvedelem@primadenta.hu
e. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi

megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének

feltétele.
4. Bármely, alább meghatározott adatkezelés során elektronikusan kezelt adat

vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott tárhelyszolgáltató, kivéve, ha az Adatkezelő saját üzemeltetésű tárhelye(ke)t használ. Ebben az esetben az I. sz. függelék vonatkozó sora nem kerül kitöltésre.

Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép

és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név* telefonszám e-mail cím* kérdés tartalma*
azonosítás kapcsolattartás kapcsolattartás válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy

módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy

egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az

úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem

rendelkezik – eljuttatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,

hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
12
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
13
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Ide tartozik például az érintettel folyatott levelezés.

Adatkezelőbiztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)
Az adatkezelés jogalapja:
a. az érintett önkéntes hozzájárulása.

b. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatás ának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
5. A kezelt adatok köre és célja: név*

telefonszám
azonosítás kapcsolattartás kapcsolattartás
e-mail cím*
6. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések,
kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
Adatkezelés időtartama:

törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
cél megvalósulásáig, vagy
ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy

harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
14
13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Ügyfél- és Partnernyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartást vezet természetes személy ügyfeleiről, Partnereiről, valamint nem természetes személy ügyfelei, Partnerei képviselőiről, kapcsolattartóiról, amely nyilvántartás(ok)ba manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé/Partnerré válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, Partnere vagy az kíván lenni.
4. A kezelt adatok köre: név*

telefonszám*
e-mail cím*
képviselt szervezet adatai*
azonosítás kapcsolattartás kapcsolattartás azonosítás
Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
b. Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját

szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
Adatkezelés időtartama:

a. a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart. b. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés

időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.
c. ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja
alá.
adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapo n, manuálisan,
8. Az
automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a

jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.
15
Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez kötheti, amelyről tájékoztatja az érintettet.
A beleegyező nyilatkozat önkéntes hozzájáruláson alapul, a megállapodás megkötésének jogalapja maga a megállapodás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.
4. A kezelt adatok köre és célja: név*

lakcím*
születési hely, idő* anyja neve telefonszám* e-mail cím
azonosítás azonosítás/kapcsolattartás azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás kapcsolattartás
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a beleegyező nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett, saját belátása alapján, befolyásmentesen, önkéntesen dönt az

Adatkezelő szolgáltatásának/szolgáltatásainak igénybevételéről. Amennyiben igénybe kívánja venni azt/azokat, úgy a fenti adatainak megadásával beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel.
A beleegyező nyilatkozatot és/vagy megállapodást az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.
Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban, úgy Adatkezelő az adott szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadja.
Adatkezelés időtartama: azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül

közlésre, e személyek az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
16
Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

Érintett korábbi és jelenlegi egészségügyi adatait, egészségügyi dokumentációt feltárhatja az Adatkezelő számára Adatkezelő tájékoztatása és a későbbi szolgáltatás (beavatkozás) pontosításának céljával, valamint Adatkezelő az érintettek vizsgálata során egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt vesz fel, tárol, rögzít, kezel.
Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának (kezelés) része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.
Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át, továbbá érintett a vizsgálatokhoz önkéntesen járul hozzá.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő részére egészségügyi adatait, dokumentációját átadja, vagy vizsgálathoz előzetesen hozzájárul, amelynek eredménye az egészségügyi adat vagy dokumentáció kezelése.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
név*
lakcím*
születési hely, idő* anyja neve
TAJ szám

telefonszám*
e-mail cím
egészségügyi adat, dokumentáció*
azonosítás
azonosítás/kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
azonosítás, egészségpénztári támogatáshoz szükséges
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szolgáltatás nyújtásához szükséges
Az adatkezelés közvetlen célja annak alátámasztása, hogy Adatkezelő mely szolgáltatása megfelelő az érintett számára, továbbá ajánlat nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása és kapcsolattartás.
A szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokat az orvos, valamint az érintett kezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, így az asszisztens, a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.
Egyéb, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos garanciális szabályok, amelyeket Adatkezelő messzemenőkig betart:

a. Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a következők szerint:

i. Az egészségügyi dokumentációt és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig,

a zárójelentést legalább 50 évig,
a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak

készítésétől számított 10 évig,
a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell

az Adatkezelőnek megőriznie.
17
Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat fedhet fel a számára, amelyeket szintén megtartani köteles.
Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
Egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem ad át.
Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít,

a. ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy
b. életveszély esetén, vagy
c. ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi

kötelezettség.

Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő

adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.
A fent nevezett tájékoztatás joga az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.
9. Adatkezelő és a Munkatárs mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon

belül, valamint
az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség

(pl. népegészségügyi érdek)
10. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő lehetőséget teremt arra, hogy az érintett egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt osszon meg az Adatkezelővel (pl. kérdőív kitöltésével), valamint érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján az érintettet megvizsgálja, amelynek eredményeképpen létrejön az egészségügyi adat, dokumentáció.

Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.
Az egészségügyi dokumentációt Adatkezelő úgy vezeti, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Adatkezelő az egészségügyi dokumentációban feltünteti

a beteg személyazonosító adatait,
cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
a kórelőzményt, a kórtörténetet,
az első vizsgálat eredményét,
a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
18
az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott

tájékoztatás tartalmának rögzítését,
a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.
Adatkezelő az egészségügyi dokumentáció részeként megőrzi

az egyes vizsgálatokról készült leleteket,a gyógykezelés és a konzílium

során keletkezett iratokat,
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.
Az egészségügyi dokumentációt a következőkre figyelemmel és a következők betartásával köteles kezelni a Munkatárs:

Az egészségügyi dokumentációnak részletesnek, szakszerűnek, olvashatónak és visszakereshetőnek kell lennie, be kell tartani az adatbiztonság követelményét.
Alapvető, hogy minden, az adott dokumentációban rögzítendő adatot fel kell venni, kivéve, ha az érintett az adat közlését megtagadja, vagy az adata általa nem ismert és ezért megadni nem tudja.
A megfogalmazásnak egyértelműnek kell lennie.
A papír alapon rögzített adatoknak meg kell egyeznie az elektronikus

nyilvántartásban rögzített adatokkal, ezért az adatok elektronikus nyilvántartásba történő rögzítését követően a Munkatárs vagy a szervezeti egységvezető Munkatárs a rögzített adatokat leellenőrizni köteles.
Minden adat rögzítését a Munkatársnak úgy kell dokumentálnia, hogy egyértelmű és visszakövethető legyen, hogy az adatok felvételét, módosítását, zárolását, leselejtezését/megsemmisítését mely Munkatárs végezte el, ezért a papír alapú dokumentációt aláírásával kell ellátnia, az elektronikus nyilvántartási rendszert kizárólag a saját azonosítójával használhatja, minden papír alapon történő módosítás időpontját és elvégzőjét egyértelműen és olvashatóan jeleznie kell, az elektronikus nyilvántartási rendszernek alkalmasnak kell lennie a naplózásra, tehát a módosítások nyomonkövetésére, amely funkciót a Munkatársnak tilos kikapcsolnia.
A papír alapú dokumentációt a Munkatárs úgy köteles kezelni, hogy a dokumentációhoz kizárólag a jogosultsággal rendelkező Munkatárs férhessen hozzá, ennek megfelelően elzárva, az erre rendszeresített helyen és rendszerező szisztémát betartva kell tárolnia. Elektronikus nyilvántartásból adatot exportálni kizárólag a feladatok, ellátások, szolgáltatások és jogszabályi előírások (pl. adatszolgáltatási kötelezettség) teljesítése miatt szabad, és az ilyen exportált
19
adatállományokat kizárólag biztonságos tárolón lehet tárolni és gondoskodni kell az elektronikusan tárolt adatok fizikai és logikai védelméről.

11. Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

12. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
13. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
14. Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. függelékben

kerültek megnevezésre.
15. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
16. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 17. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).
4. A kezelt adatok köre és célja: érintett képmása
azonosítás, marketing érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videó- felvételt, amelyről az érintett felismerhető
5. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.
20
Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény)
Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről a adatvedelem@primadenta.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
12. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
13.Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának

megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek

számára elérhető lesz.
14. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
15. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Hírlevél küldése

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván,

megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 4. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
ezért s zemélyes adatainak
e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy

személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről,

híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz.

függelékében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és

javára, vonatkozó szerződés alapján.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a

célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról,

vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint

az drpolos@primadenta.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
21
10. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Primadenta 2005. Bt., 6723 Szeged, Kecskeméti u. 29/A.

11. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

12.Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz

igénybe.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Időpontegyeztetés

Időpontfoglalás szolgáltatás igénybe vételéhez, pl. foghúzás, kezelés.

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával
időpontot foglal.
4. A kezelt adatok köre:

név* telefonszám*

e-mail cím

időpont*
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szolgáltatás biztosításához szükséges
Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.

b. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben
22
és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban

és/vagy írásban megerősíti.
c. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az

Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.

d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

7. Adatkezelés időtartama:
a. cél megvalósulásáig.

b. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd

külön fejezetben.
12.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem

történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Közösségi oldalakon történő marketing

Adatkezelő elérhető a közösségi oldalakon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon

keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a

közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő

tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
4. Kezelt adatok köre és célja: érintett publikus neve

publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete érintett általi értékelés,
vagy más művelet eredménye
azonosítás azonosítás kapcsolattartás

kapcsolattartás, válaszadás alapja

minőségjavítás, vagy az egyéb művelet célja
23
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
11.Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

12. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
13. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
15.Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a

közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. függelékben került

megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő

nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.
Panaszkezelés

1. Adatkezelőbiztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
24
2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. 4. A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója
név
panasz beérkezésének időpontja telefonszám
a hívás időpontja
a beszélgetés során megadott személyes adatok számlázási/levelezési cím panaszolt termék/szolgáltatás csatolt dokumentumok
panasz oka
maga a panasz
azonosítás azonosítás azonosítás kapcsolattartás azonosítás

azonosítás kapcsolattartás panasz kivizsgálása panasz kivizsgálása panasz kivizsgálása panasz kivizsgálása
5. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen

vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az

Adatkezelővel.
Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő

panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező

jegyzőkönyvet vesz fel.
Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége

van.
Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül

megválaszolja.
Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös

érdekek szerinti rendezésére.
7. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy

az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek

teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
25
Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból

történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
Kezelt adatok köre és célja:
név
szül. hely, idő
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat
azonosítás azonosítás

hozzájárulás teljesítéséhez
szükséges

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés

jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából

szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.

Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés időtartama:
a. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat

kezeli, vagy
b. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10.Adatközlés: az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás

adattovábbítással kapcsolatos.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön

fejezetben
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
26
Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

A. kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név: SIKERTAX Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Kőrösmező utca 39. Cégjegyzékszám:06-09-021104
Adószám: 24897039-1-06

B. a hírlevelek kiküldésével megbízott adatfeldolgozója: Szoftver: Webgalamb hírlevél küldő szofver

Név: CREON HEROES Zrt.
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. u. 1. Adószám: 14032868-2-04
Cégjegyzékszám: 04-10-001653

C. Ellátási dokumentációsfeladatával megbízott adatfeldolgozója: Szoftver: FlexiDent

Név: Flexi Medical Hungary Zrt.
Székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. Cégjegyzékszám: 01-10-140667
Adószám: 27303296-2-41
27

 

Foglaljon időpontot

Adja meg elérhetőségét, a preferált időpontokat és hogy milyen problémával szeretné szegedi rendelőnket felkeresni!

Online bejelentkezés »